Disclaimer

Creditreform Nederland B.V.

Edisonstraat 86
7006 RE Doetinchem

T +31 (0)314 200220
F +31 (0)314 200222

E-mail info@creditreform.nl

Kamer van Koophandel nummer: 57556873

Directie: M. Isert

BTW Nr: NL8526.31.194.B.01

Disclaimer

Ondanks het feit dat Creditreform Nederland B.V. de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Creditreform Nederland B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Creditreform Nederland B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.

Alle uitingen van Creditreform Nederland B.V. en derden zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Niets uit deze uitingen op welke manier dan ook mag verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt worden, zonder voorafgaande toestemming van Creditreform Nederland B.V..

Creditreform Nederland B.V. stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de gebruiker. Als gevolg hiervan kan Creditreform Nederland B.V. niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en naar behoren functioneert.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Creditreform Nederland B.V. heeft geen controle over de inhoud van deze Websites en kann vandaar voor de inhoud van deze niet aanspraakelijk worden gestelld.

 

Wijziging van deze disclaimer

Creditreform Nederland B.V. houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.

Deze pagina is voor het laatste opgemaakt op 17 maart 2017.  

 

Algemene voorwaarden van Creditreform Nederland B.V. te Doetinchem


1. Algemeen
1.1
Deze  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  iedere  aanbieding,  offerte  en
overeenkomst  tussen  CREDITREFORM  Nederland  B.V.  hierna  CREDITREFORM,  en
haar opdrachtgever, tot het verlenen van diensten op het gebied van het incasseren
van vorderingen, debiteurenbeheer en credit-management in de ruimste zin van het
woord  en  voor  zover  van  deze  voorwaarden  niet  door  partijen  uitdrukkelijk  en
schriftelijk  is  afgeweken.  CREDITREFORM  is  een  besloten  vennootschap  met
beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Dinxperlo en kantoorhoudende te
(7006 RE)  Doetinchem aan  de Edisonstraat  86, ingeschreven in het handelsregister
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 852631194.
1.2
De  toepasselijkheid  van  eventuele  inkoop-  of  andere  voorwaarden  van  de
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel  of  gedeeltelijk  nietig  zijn  of  vernietigd  mochten  worden,  dan  blijft  het
overige  in  deze  algemene  voorwaarden  bepaalde  volledig  van  toepassing.  Het
vernietigde, nietige of  niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door  een
bepaling die de bedoetin~en van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover
rechtens toegestaan.
2. Definities
2.1
Een opdrachtgever is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die CREDITREFORM
een opdracht geeft om bepaalde werkzaamheden, dan wel diensten te verrichten,
en  welke  opdracht  door  CREDITREFORM  schriftelijk  is  geaccepteerd.  Van  deze
overeenkomst van opdracht maakt deel uit het meest recente "Reglement Tarieven"
van Creditreform.
2.2
Tussenpersonen  zijn  opdrachtgevers  die  beroepshalve  juridische-  en/of
incassowerkzaamheden  verrichten.  Hieronder  worden  ondermeer  verstaan
advocaten,  gerechtsdeurwaarders,  incassobureaus,  rechtsbijstandverzekeraars  en
aanverwante bedrijven.
2.3
Cliënten zijn opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen.
2.4
Onder  de  werkzaamheden  van  CREDITREFORM  te  verrichten  vallen  onder  andere
incassowerkzaamheden,  advisering,  het  verlenen  van  rechtskundige bijstand,  het
voeren van procedures, het aanbrengen van dagvaardingen, het waarnemen van de
rolzitting bij de rechtbank sector kanton via een deurwaarder  of  advocaat en alle
daarmee verband houdende werkzaamheden.
2.5
Verschotten zijn in het kader van de opdracht gemaakte externe kosten, niet vallend
onder  de  eigen  verdiensten  van  CREDITREFORM,  zoals  bijvoorbeeld
advertentiekosten,  informatiekosten  (GBA,  Handelsregister  KvK,  UWV,
verhaalsonderzoek),  griffierecht,  kosten  advocaat,  kosten  deurwaarder,  kosten
ontruimers, kosten slotenmaker etc. (zie art. 5.6).2.6
Depotstorting: een kostenvoorschot ter dekking van kosten;
2.7
Bewaarpositie:  het  totaal van  in  ontvangst  genomen  gelden  met  aftrek  van  ten
behoeve van opdrachtgever uitgelegde/betaalde verschotten, gemaakte kosten, op
grond van de overeenkomst onherroepelijk gemaakte reserveringen en tussentijds
afgedragen gelden.
2.8
Uitsplitsen: het van de derdengelden afsplitsen van ontvangsten welke op basis van
de dossieradministratie van CREDITREFORM  en  de bepalingen zoals  opgenomen in
deze algemene voorwaarden in mindering strekken op de kosten.
3. Aanvaarding
3.1
Een aan CREDITREFORM verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk
door  haar  aan  opdrachtgever  is  bevestigd  of,  wanneer  zij  is  begonnen  met  de
uitvoering van  de verstrekte opdracht.  CREDITREFORM is in ieder  geval begonnen
met de  uitvoering van  de  opdracht  op  het  moment  dat  zij zich  ten opzichte  van
derden  heeft  gedragen  als  opdrachtnemer  of  op  het  moment  dat  voor  de
opdrachtgever een begin van aanvang van de werkzaamheden waarneembaar en/of
aantoonbaar is.
3.2
CREDITREFORM is gerechtigd een aan haar verstrekte opdracht, ook na aanvaarding,
terug te geven indien voor de uitvoering van de opdracht van haar verwacht wordt
werkzaamheden en/of handelingen uit te voeren, welke in strijd zijn met de wet,
de  goede  zeden,  de  redelijkheid  en  billijkheid  of  die  haar  goede  naam  kunnen
aantasten. Deze omstandigheden geldt als gewichtige reden ingevolge artikel 7: 408
lid 2  BW. CREDITREFORM is niet aansprakelijk voor schade welke de opdrachtgever
direct of indirect lijdt door het teruggeven van de opdracht, ongeacht het moment
waarop dit plaatsvindt. CREDITREFORM behoudt haar  recht op vergoeding door de
opdrachtgever van de door haar gemaakte kosten, verschotten en provisies.
3.3
Alle  opdrachten,  die  worden  gegeven  aan  één  of  meer  medewerkers  van
CREDITREFORM  ten tijde van opdrachtverstrekking worden geacht  te zijn gegeven
aan CREDITREFORM.
3.4
Alvorens  een  opdracht  te  aanvaarden,  of  een  reeds  aanvaarde  opdracht  te
vervolgyen, is CREDITREFORM gerechtigd een voorschot te vragen voor de door haar
te  verrichten  werkzaamheden,  welk  voorschot  bij  de  afwikkeling  van  de
incassoopdracht met `de opdrachtgever' wordt verrekend.
4. Verplichtingen opdrachtgever
4.1
De opdrachtgever  dient CREDITREFORM  omgaand in kennis te stellen als hij/zij in
een  lopende incassozaak  betaling ontvangt,  een  creditnota  verzendt  of  goederen
ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te
incasseren bedrag teweegbrengt.
4.2
De opdrachtgever zal alle ter incasso noodzakelijke bescheiden aan CREDITREFORM
overdragen, inclusief ontvangen stukken na het tijdstip van het verstrekken van de
opdracht.
4.3
De opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aanCREDITREFORM en gedurende de looptijd en tot 3 maanden na afloop hiervan met
betrekking  tot  de  overbedragen  vordering  geen  incassoactiviteiten  meer
ontplooien of derden daarvoor opdracht geven.
5. Werkzaamheden
5.1
De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden in opdracht van
en voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid
voor de nakoming van de verplichtingen jegens CREDITREFORM.
5.3
Indien  opdrachtgever  aan  CREDITREFORM  opdracht  geeft  een  vordering  te
incasseren, machtigt de opdrachtgever CREDITREFORM in zijn naam alle benodigde
incasso-, gerechtelijke-, en executiehandelin~en te verrichten die naar het oordeel
van CREDITREFORM noodzakelijk en/of nuttig zijn, waaronder begrepen:
a. het  zowel  schriftelijk,  als  telefonisch,  als  persoonlijk  benaderen  van  de
debiteur,
b. het aan de debiteur in rekening brengen van rente en kosten,
c. het ontvangen van gelden
d. het treffen van een redelijke betalingsregeling,
e. het starten van een procedure voor een gerechtelijke instantie,
f.  het nemen van executiemaatregelen.
5.4
Tenzij  bijzondere  omstandigheden  het  terstond  nemen  daarvan  noodzakelijk
maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet, dan nadat de debiteur
door  CREDITREFORM  tenminste  tweemaal  schriftelijk  is  aangemaand  en/of
telefonisch tot betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin gestelde termijn
geen betaling is gevolgd of geen afbetalingregeling tot stand gekomen is, worden
namens  de opdrachtgever,  en na  overlei met hem,  rechtsmaatregelen genomen
onverminderd het bovenstaande onder 5.3.
5.5
Indien  door  de  opdrachtgever,  ongeacht  of  deze  cliënt  of  tussenpersoon  is,  de
opdracht wordt gegeven om een vonnis of andere executoriale titel ten uitvoer te
(laten)  leggen  en/of  om  het  verschuldigde  te  incasseren  zonder  dat  daarbij
specifieke  opdrachten  en/of  aanwijzingen  worden  gegeven,  is  CREDITREFORM
gerechtigd om alle executiemaatregelen te verrichten die in haar oden acceptabel
en zinvol zijn voor het verkrijgen van betaling, waaronder begrepen, het treffen
van een redelijke betalingsregeling, en verhaalsrecherche.
5.6 Het staat CREDITREFORM vrij om derden, onder wie een gerechtsdeurwaarder
(al  dan  niet  i.v.m.  executie  door  de  oudste  beslaglegger),  een  advocaat,  een
notaris  of  een  informatieleverancier,  in  te  schakelen  voor  onder  andere  het
verrichten van  ambtelijke handelingen,  het  ten uitvoer  leggen  van  executoriale
titels, het verkrijgen van verlof tot het treffen van conservatoire maatregelen, het
voeren van gerechtelijke procedures en/of het leveren van informatie. De kosten
die deze derden aan CREDITREFORM in rekening brengen, worden vervolgens door
CREDITREFORM als verschotten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
5.7
Iedere  betaling  strekt  allereerst  ter  voldoening  van  de  door  of  namens
CREDITREFORM gemaakte kosten en vervolgens in mindering op de verschuldigde
rente en daarna op de hoofdsom.6. Aansprakelijkheid
6.1
CREDITREFORM  kan nimmer  worden gehouden aan,  en aansprakelijk  te zijn voor
een bepaald incassoresultaat nu zij met betrekking tot het slagen van de opdracht
uitsluitend een inspanningsverplichting heeft.
6.2
CREDITREFORM  is  niet  aansprakelijk  voor  enige  schade  voortvloeiende  uit
overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van
de  opdracht/overeenkomst  tijdelijk  of  blijvend  verhindert,  en  die  niet  aan
CREDITREFORM is toe te rekenen..
6.3
In  het bijzonder geldt  als  overmacht:  oorlog,  oorlogsgevaar,  terrorisme,  oproer,
werkstaking,  transportmoeilijkheden,  brand,  technische-  en/of  computer-
storingen,  of  andere  ernstige storingen in het  bedrijf  van  CREDITREFORM  of  dat
van door haar ingeschakelde derden. In geval van overmacht heeft CREDITREFORM
(naar keuze) het recht om de uitvoering van de opdracht met de tijdsduur van de
overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd,
te ontbinden,  zonder dat CREDITREFORM in welke vorm dan ook gehouden is tot
voldoening van enige schadevergoeding.
6.4
Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso
geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor
CREDITREFORM.  Zij  is  niet  aansprakelijk  voor  schade  direct  of  indirect  die  de
opdrachtgever heeft geleden of nog mocht lijden als gevolg van een tekortkoming
in  de  nakoming  van  de  opdracht,  tenzij  de  schade  aan  haar  kan  worden
toegerekend  op  grond  van  opzet  of  grove  schuld.  CREDITREFORM  voert  haar
werkzaamheden  als  goed  lasthebber  naar  eer  en  geweten  uit  en  is  niet
aansprakelijk  voor  de  gevolgen  zowel  in  als  buiten  rechte  van  niet
gerechtvaardigde  vorderingen,  welke  aan  CREDITREFORM  ter  incasso  zijn
overgedragen.  Evenmin  is  CREDITREFORM  aansprakelijk  voor  gevolgen  van
onderzoek  en  recherche,  op  grond  waarvan,  door  wie  dan  ook,  foutieve
beslissingen genomen zijn.
6.5
CREDITREFORM is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden, of nog door
derden te lijden ten gevolge van handelingen die ten behoeve van het uitvoeren
van  de  opdracht  zijn  verricht.  De  opdrachtgever  vrijwaart  CREDITREFORM
uitdrukkelijk daarvan  en  stelt deze  schadeloos  ter zake van  alle vorderingen  en
aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de opdrachtgever in
behandeling  nemen  en  incasseren  van  door  de  opdrachtgever  verstrekte
vorderingen.
6.6
Voor zover ingeschakelde derden zich jegens CREDITREFORM kunnen beroepen op
exoneratieclausules  welke een  beperking of  uitsluiting van  de aansprakelijkheid
jegens  CREDITREFORM  met  zich  meebrengen  of  op  bepalingen  welke  zien  op
vaststelling van rechtsfeiten, zoals de hoogte van schade, kan CREDITREFORM zich
jegens wederpartij op dezelfde bepalingen beroepen.
6.7
Alle bepalingen welke tussen partijen bij deze overeenkomst ter beperking van de
aansprakelijkheid  zijn  bedongen,  zijn  mede  bedongen  ten  behoeve  van  de
werknemers van CREDITREFORM en door CREDITREFORM bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde hulppersonen.
6.8
CREDITREFORM  aanvaardt  uitsluitend aansprakelijkheid voor  zover  de afgesloten
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering invoorkomende gevallen aanspraak geeft op
een uitkering onder aftrek van het eigen risico. CREDITREFORM is,  onverminderdhet overige in dit artikel bepaalde, ter zake van verrichte werkzaamheden, nimmer
aansprakelijk  voor  een  hoger  bedrag  dan  de  verzekerde  som  ter  zake  van
vermogensschade  van  haar  aansprakelijkheidsverzekering  onder  aftrek  van  het
eigen risico.
7. Tarieven
7.1
CREDITREFORM  berekent  voor  de  door  haar  verrichte  werkzaamheden  de
vergoeding,  zoals  die in haar  meest  recente  tarieven is  bepaald.  Deze  tarieven
maken deel uit van een apart "Reglement Tarieven" welk reglement in de meest
recente uitgave geacht wordt deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.
Dit Reglement zal op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden toegestuurd.
7.2
CREDITREFORM is gerechtigd haar tarieven op ieder moment te wijzigen. Alsdan is
de opdrachtgever gerechtigd, hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen,
hetzij de  overeenkomst  voort  te zetten op  basis  van  het  nieuwe  tarief. In  deze
voorwaarden  wordt  steeds  verwezen  naar  het  meest  recente  "Reglement
Tarieven". De tarieven opgenomen in dit Reglement zijn alleen van toepassing in
het  geval  de  diensten  door  CREDITREFORM  voor  de  opdrachtgever  binnen
Nederland worden verricht. Voor diensten die CREDITREFORM ten behoeve van de
opdrachtgever  in  het  buitenland  verricht,  gelden  aparte  tarieven  die
CREDITREFORM op verzoek van de opdrachtgever aan hem zal verstrekken.
7.3
De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex,
zoals gepubliceerd door het CBS.
7.4
Alle door CREDITREFORM aangegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders vermeld, exclusief omzetbetasting.
7.5
CREDITREFORM heeft het recht de aan haar (volgens het meest recente Reglement
Tarieven)  toekomende  vergoeding aan  de opdrachtgever in rekening te brengen
maar tenminste de incassokosten over de ter incasso gestelde vordering. Indien de
opdrachtgever  een  incasso-opdracht  intrekt,  buiten CREDITREFORM  om  betaling
verkrijgt, met  de  debiteur  een  regeling  of  een  schikking  treft, de  opdracht  tot
incasso intrekt of CREDITREFORM zonder bericht laat, is de opdrachtgever alsdan
gehouden tot betaling van de volledige incassovergoeding waarop CREDITREFORM
aanspraak kan maken althans tenminste ter grootte van de incassokosten waarop
namens  opdrachtgever  aanspraak  is  of  kan  worden  gemaakt  jegens  diens
wederpartij.  Deze  gevallen  worden  gelijk  besteld  met  het  geheel  geïncasseerd
hebben van de vordering.
8. Afrekening
8.1.
De opdrachtgever  heeft aanspraak  op  de door  CREDITREFORM  ter zake van  de
overgedragen  vordering  ontvangen  aflossingen  op  hoofdsommen  en  renten,
verminderd  met  de  verschotten  en  de  aan  CREDITREFORM  toekomende
vergoedingen.  Betalingen  door  debiteuren  verricht  aan  CREDITREFORM  dan  wel
aan  `de  opdrachtgever'  strekken  eerst  ter  voldoening  van  door  of  namens
CREDITREFORM  gemaakte kosten,  vervolgens  ter  voldoening van  door  of  namens
CREDITREFORM  gemaakte  verschotten  en  komen  als  zodanig  direct  toe  aan
CREDITREFORM.8.2
Behoudens  specifieke  (andersluidende)  afspraken  tussen  CREDITREFORM  en  'de
opdrachtgever'  zal CREDITREFORM maandelijks  tussentijds op  portefeuilleniveau
de door haar ontvangen gelden aan de opdrachtgever afdragen en wel onder aftrek
van het conform het in deze voorwaarden aan CREDITREFORM toekomende, zulks
met een minimum van €  500,00 per opdrachtgever onverminderd het gestelde in
artikel 11.
8.3  Teneinde  te  voorkomen  dat  na  een  eventueel  faillissement  van  de
opdrachtgever  diens  volledige  saldo  van  de  ontvangsten  op  de
derdengeldenrekening  van  CREDITREFORM  aan  de  curator  dient  te  worden
afgedragen,  geldt  dat  de  opdrachtgever  aan  CREDITREFORM  onherroepelijk
volmacht  heeft verleend om  alle aan CREDITREFORM  toekomende  bedragen,  ter
zake  van  verdiensten,  kosten  en  verschotten  (alsmede  de  eventuele  BTW
daarover), zowel opeisbaar als niet-opeisbaar, te verrekenen met de in de zaken
van de opdrachtgever geïncasseerde fielden, zowel voor als na datum faillissement.
Een  expliciete  verrekeningsverklaring  door  CREDITREFORM  is  hiervoor  niet
noodzakelijk,  dan  wel  wordt  geacht  steeds  voor  verrekening  te  hebben
plaatsgevonden.  De  boeken  van  het  CREDITREFORM  gelden  als  basis  voor  de
berekening  van  de  uitsplitsing  van  gelden  op  de  derdengeldenrekeningen  en
vormen dwingend bewijs. De volgens de administratie van CREDITREFORM, in elke
zaak  van  opdrachtgever  geboekte  dan  wel  gemaakte  verdiensten,  kosten  en
verschotten  (alsmede  de  eventuele  BTW  daarover),gelden  als  het  aan  het
CREDITREFORM  toekomende  uitgesplitste  deel  van  de  gelden,  welke  in  elke
afzonderlijke  zaak  van  de  opdrachtgever  ontvangen  zijn  en  op  de
derdengeldenrekening  staan.  De  periodiek  aan  de  opdrachtgever  toegezonden
stand van zaken overzichten en/of de beschikbaarstelling van deze gegevens door
CREDITREFORM  of  anderszins,  gelden  als  verklaringen  van  verrekening  van
verdiensten, kosten en verschotten (alsmede de eventuele BTW daarover), met de
op  de  derdengeldenrekening ontvangen  gelden.  Tussen  partijen geldt  dat  vanaf
opdrachtverlening deze gegevens voorde opdrachtgever beschikbaar zijn geweest,
behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever. De opdrachtgever is onherroepelijk
akkoord  met  overboeking  van  de  aldus  uitgesplitste  gelden  naar  de
kantoorrekening van het CREDITREFORM.  De opdrachtgever en/of zijn curator zijn
niet  gerechtigd  het  volledige  saldo  van  de  derdengeldenrekening  op  te  eisen.
Slechts het, na overboeking van de door het CREDITREFORM geboekte verdiensten,
kosten  en  verschotten  (alsmede  de  eventuele  BTW  daarover)  naar  haar
kantoorrekening,  resterende  saldo  dient  door  het  CREDITREFORM  afgedragen  te
worden.
9. Betaling
9.1
Betaling van  de door  CREDITREFORM  gefactureerde bedragen dient zonder  enige
aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
9.2
De  opdrachtgever  kan  tegen  een  factuur  uitsluitend schriftelijk  en  gemotiveerd
bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te
zijn ontvangen en ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur
tijdig en volledig te voldoen.
9.3
Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft CREDITREFORM het recht een rente
in rekening te brengen gelijk aan 1 %per maand over het gefactureerde te  rekenen
vanaf de vervaldag tot aan die der algehele voldoening.
9.4
Indien de opdrachtgever  ondanks  behoorlijke sommatie met betaling in gebreke
blijft, zal CREDITREFORM  haar  vordering  ter  effectuering van  haar  rechten  aanderden  uit  handen  te  geven.  De  vordering  wordt  dan  verhoogd  met  voormelde
rente, alsmede met alle kosten die CREDITREFORM moet maken om haar vordering
te incasseren,  zowel gerechtelijk  als  buitengerechtelijk,  waarbij is  bepaald  dat
indien  de  opdrachtgever  consument  is,  buitengerechtelijke  incassokosten  in
rekening  worden  gebracht  volgens  "het  Besluit  Vergoeding  voor
Buitengerechtelijke Incassokosten van 27 maart 2012 en zoals genoemd in lid 4 van
artikel 6:96  BW.  Hierbij  is  bepalend  dat  de  zaak  betrekking  heeft  op  een  uit
overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een  geldsom,  dan  wel
dat  sprake  is  van  vergoeding  van  schade  die  voortvloeit  uit  een
vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom
betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de
zin van  artikel 6:87  BW.  Indien  de  opdrachtgever  een  rechtspersoon  is,  of  een
natuurlijk  persoon  die  handelt  in de  uitoefening  van  een  beroep  of  bedrijf  zal
aanspraak worden gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15 %van de
verschuldigde hoofdsom, met een minimum bedrag € 40,00.
9.5
Iedere  betaling  van  de  opdrachtgever  strekt,  ongeacht  andersluidende
aanwijzingen  van  de  opdrachtgever,  eerst  tot  voldoening  van  de  door  de
opdrachtgever  aan  CREDITREFORM  verschuldigde  buitengerechtelijke
incassokosten en/of  gerechtelijke-  en  executiekosten,  vervolgens  tot voldoening
van de door de opdrachtgever aan CREDITREFORM verschuldigde rente en tenslotte
tot voldoening van de oudst openstaande vordering.
9.6
CREDITREFORM is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die
zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft;
10. Administratie van ontvangen gelden
10.1
De administratie van CREDITREFORM  strekt voor  CREDITREFORM evenals voor  de
opdrachtgever uitsluitend en tot volledig bewijs;
10.2
De opdrachtgever verleent aan CREDITREFORM een doorlopende machtiging om tot
periodiek  uitsplitsen  over  te  gaan  welke  uitsplitsing  geacht  wordt  te  hebben
plaatsgevonden op het moment dat de ontvangst van de gelden in de administratie
van  CREDITREFORM  wordt  geregistreerd.  Het  totaal  van  de  in  een  dossier
geregistreerde ontvangsten strekt in eerste instantie in mindering op het in totaal
van  de  in  het  dossier  opgenomen  kosten  zoals  daar  onder  andere  zijn:
buitengerechtelijke  kosten,  proceskosten,  verschotten,  executiekosten,
afwikkelkosten  en  nakosten,  welke in het  dossier  reeds  zijn gemaakt  dan  wel
gemaakt/geboekt  zullen  worden  op  basis  van  deze  algemene  voorwaarden
ongeacht de mogelijke toewijzing door debiteur welke toewijzing derhalve werking
mist in de relatie tussen CREDITREFORM en opdrachtgever;
11. Tussentijdse afdrachten/bewaarpositie
11.1
CREDITREFORM is geenszins verplicht gelden automatisch af te dragen indien de
opdrachtgever een positieve bewaarpositie heeft. CREDITREFORM kan op verzoek
tussentijds afdragen wanneer de positieve bewaarpositie op opdrachtgeversniveau
minus eventuele openstaande declaraties de somma van € 2.500,00 te boven gaat
(art. 2.7).11.2
CREDITREFORM  zal  afrekenen  en  gelden  afdragen  indien  het  dossier  volledig
voldaan  is,  en  er  voorts  sprake  is  van  een  op  portefeuilleniveau  positieve
bewaarpositie en er geen declaraties langer dan 14 dagyen openstaan.
11.3
De  gelden  welke  voortvloeien  uit  een  positieve  bewaarpositie  zullen  enkel  op
verzoek worden afgedragen indien ook na afdracht van deze gelden de gemaakte
kosten  gedekt  blijven,  getotaliseerd  over  alle  van  de  desbetreffende
opdrachtgever/eisende partij in behandeling zijnde dossiers.
11.4
CREDITREFORM  bepaalt  te  allen  tijde  of/en  hoeveel  er  tussentijds  wordt
afgedragen  waarbij  de  administratie van  CREDITREFORM  als  enig  en  voor  beide
partijen bindend is.
11.5
Opdrachtgever/eisende partij kan geen aanspraak maken op vergoeding van enige
rente, voortvloeiende uit een positieve bewaarpositie.
11.6
Indien de opdrachtgever/eisende partij een negatieve bewaarpositie heeft van  €
5.000,00 of meer, heeft CREDITREFORM het recht om 1 %  rente op maandbasis in
rekening te brengen.
12. Recht tot wijziging algemene voorwaarden, afwijkende overeenkomsten
12.1  CREDITREFORM  is  gerechtigd  ten  aanzien  van  het  in  deze  algemene
voorwaarden  bepaalde  andersluidende  overeenkomsten  te  sluiten.  Van  deze
voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
vastgelegd. CREDITREFORM behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen
in de algemene voorwaarden.
13. Duur van de overeenkomst
13.1
De overeenkomst wordt aangedaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd
de  overeenkomst  na  ommekomst  van  1  jaar  met  inachtneming  van  een
opzegtermijn  van  6  maanden  schriftelijk  te beëindigen,  tenzij  uitdrukkelijk  en
schriftelijk anders is overeengekomen
13.2
CREDITREFORM is ook na beëindi~in~ van de overeenkomst gerechtigd de bij haar
in  behandeling zijnde vorderingen met inachtneming van  de bepalingen in deze
algemene voorwaarden uit te voeren tot en met de dag der algehele voldoening.
13.3  CREDITREFORM  is  gerechtigd  iedere  overeenkomst  tussentijds  zonder
opzegtermijn te beëindigen, indien de opdrachtgever in strijd handelt met één of
meer bepalingen van een met CREDITREFORM gesloten overeenkomst en/of de van
toepassing zijnde voorwaarden niet nakomt.
14. Geschillen
14.1
Incassogeschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een
tussen partijen gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van
arbitrage bij de stichting DigiTrage (hierna "DigiTrage").
14.2
De procedure verloopt via www,digitr~e.._n_l  in overeenstemming met het _ .
Procesreglement van Di~iTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemdewebsite gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij CREDITREFORM worden
opgevraagd en maakt deel uit van de overeenkomst tussen partijen.
14.3
Zowel de opdrachtgever als CREDITREFORM hebben tevens het recht zich te
wenden tot de overheidsrechter zolang het geschil niet is voorgelegd aan
DigiTrage.
14.4
In het geval CREDITREFORM een geschil voorlegt aan DigiTrage maar de
opdrachtgever geeft de voorkeur aan een procedure bij de burgerlijke rechter,
moet dit door de opdrachtgever binnen één maand na voorlegging schriftelijk
kenbaar worden gemaakt. Deze bepaling is enkel van toepassing voor de
opdrachtgever welke in de hoedanigheid van consument een overeenkomst heeft
besloten met CREDITREFORM.
14.5
Alleen incassogeschillen kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan DigiTrage.
Er is sprake van een incassogeschil als de opdrachtgever niet voldoet aan zijn/haar
betalingsverplichting tegenover CREDITREFORM.  Andere geschillen kunnen alleen
worden beslecht door de overheidsrechter.
15 Slotbepalingen
15.1
CREDITREFORM heeft de bevoegdheid zijn verplichting tot afgifte van  alle onder
haar berustende stukken op te schorten, totdat de opdrachtgever aan al zijn/haar
verplichtingen  jegens  CREDITREFORM,  in het bijzonder ter zake van betaling van
openstaande facturen, heeft voldaan.
15.2  Op  de  rechtsverhouding  tussen  CREDITREFORM  en  haar  opdrachtgevers  is
Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 en voor
zover  de  keuze  daartoe  ingevolge  de  wet  partijen  vrijstaat,  is  de  rechtbank
Gelderland, locatie Zutphen,  uitsluitend bevoegd kennis te nemen van enig geschil
tussen partijen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Gelderland
locatie Zutphen.